MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA LỄ HỘI

 

1. Mục đích
 
      Tiếp tục duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong hoạt động văn hóa lễ hội. Đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần của bà con đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.
 
2. Yêu cầu
 
      - Tổ chức lễ hội phải phù hợp với tình hình địa phương và đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      - Nội dung lễ hội phải thể hiện được sự độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.