Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 01/ĐL-BTCLH Điều lệ Giải đua ghe Ngo - Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 02/10/2020 Tải
2 02/KH-BTCLH Kế hoạch tổ chức Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 02/10/2020 Tải
3 01/KH-BTCLH Kế hoạch tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng 2020 25/09/2020 Tải
4 2607/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2020 22/09/2020 Tải
5 145/KH-UBND Tổ chức "Triển lãm tài liệu và hình ảnh Sóc Trăng - xưa và nay" 01/11/2019 Tải
6 Kế hoạch 02/KH-BTCLH Tổ chức Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 15/10/2019 Tải
7 Điều lệ 01/ĐL-BTCLH Giải Đua ghe Ngo - Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2019 04/10/2019 Tải
8 Kế hoạch 01/KH-BTC Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 26/08/2019 Tải
9 Quyết định 2152/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long - năm 2019 05/08/2019 Tải
10 19/KH-BTCUBND Tổ chức giải Đua ghe Ngo năm 2018 31/10/2018 Tải
11 15/KH-BTCUBND Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 28/09/2018 Tải
12 2084/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 20/08/2018 Tải
13 Kế hoạch số: 32/KH-STTTT Tuyên truyền Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 06/10/2017 Tải
14 Thông báo số: 74/TB-SKHCN Về việc tổ chức các sự kiện nhân dịp Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 28/09/2017 Tải
15 Quyết định số: 24/QĐ-BTCUBND Về việc bổ sung thành viên Tiểu ban Tiếp tân khánh tiết tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 25/09/2017 Tải
16 Kế hoạch số: 07/KH-BTCUBND Đảm bảo anh ninh, trật tự - y tế Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 23/08/2017 Tải
17 Thông báo số: 70/TB-VPUBND Ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long - 2017 20/07/2017 Tải
18 Kế hoạch số 04/KH-BTCUBND Tổ chức Giải đua ghe Ngo năm 2017 05/06/2017 Tải
19 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải
20 Quyết định số 10/QĐ-BTCUBND Về việc thành lập 04 Tiểu ban Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL - 2017 17/05/2017 Tải