MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA LỄ HỘI

 

Mục đích, ý nghĩa
 
      Bảo tồn và phát huy Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long như một sự kiện văn hóa – du lịch tại Sóc Trăng;
 
      Tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Lễ hội) vừa tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng, trực tiếp đồng bào dân tộc và phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, miền vừa gắn liền với việc thực hiện mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;
 
      Tôn vinh di sản văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương của cộng đồng các dân tộc.
 
Yêu cầu
 
      Các hoạt động trọng điểm trong Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Khmer; các hoạt động hỗ trợ mang tính chất văn hóa, thể thao cộng đồng. Nội dung các hoạt động Lễ hội cần chọn lọc, tập trung, chú trọng chất lượng, ấn tượng, đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm. Các hoạt động cần được bố trí thích hợp về thời gian, địa điểm để thu hút du khách tham dự.
 
      Chủ đề nội dung mỗi chương trình phải phản ánh mục tiêu xuyên suốt toàn bộ sự kiện Lễ hội, vừa đa dạng, vừa tập trung và thống nhất để người tham dự chương trình cảm nhận được sự chủ đạo của văn hóa Khmer Nam bộ, sự đa dạng của văn hóa Sóc Trăng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần nghi lễ phải trung thực với lịch sử, với tập tục, bảo đảm tính linh thiêng khi thực hành nghi thức; nghi lễ phải diễn ra đúng sự thật từ không gian, thời điểm đến các bước tiến hành, vật phẩm dâng cúng...
 
      Thực hiện tốt công tác tổ chức sự kiện, tuyên truyền, quảng bá Lễ hội.
 
      Tổ chức tốt việc đón tiếp phục vụ du khách đến tham gia Lễ hội.